Företaget

Om JE Laserservice

JE Laserservice AB grundades 1997 i Nynäshamn där bolaget än idag är placerat.

Vår inriktning är försäljning och service av medicinska lasrar, mikroskop och övriga medicinska apparater samt personalutbildning. Våra kunder är huvudsakligen landsting, privata kliniker och djursjukhus i norden. Vi värdesätter jämställdhet, miljömedvetenhet och etiskt ansvarstagande. Företaget köper i största möjliga utsträckning förbrukningsvaror som är miljömärkta och etiskt märkta. Vi arbetar med att ligga i framkanten med dessa frågor och utvecklar oss kontinuerligt. Tekniker finns alltid tillgänglig under kontorstid. Jourtelefon finns tillgänglig vid akuta ärenden utanför kontorstid.

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Detta innebär att;

 • Vi skall säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog med kunden, anpassa stödets innehåll och omfattning.
 • Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har betydelse för den totala kvalitén.
 • Medarbetarna kontinuerligt vidareutvecklar sig inom företagets kompetensområden.
 • Medarbetarna har tillgång till effektiva redskap i form av nödvändiga verktyg och metoder.
 • Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.
 • Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
 • Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.
 • Företagets kvalitetsarbete offensivt styrs mot årliga mål för kvalitetsförbättringar.
 • I ett längre perspektiv skall kvalitetssystemet som tillämpas inom företaget uppfylla krav i enlighet med ISO 9001.

Miljöpolicy

JE Laserservice AB importerar, lagerhåller, säljer och distribuerar huvudsakligen elektronik, exempelvis medicinska lasrar och mikroskop. Vi utför även reparationer och service på olika medicinska apparater. Med miljöpolicyn uttrycker vi vilja att ta vår del av ansvaret för att förbättra miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling. Kretsloppstankande och hushållning med naturresurser ska vara en viktig utgångspunkt för vår affärsverksamhet. Miljöarbetet ska bedrivas inom ramen för vår affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos våra medarbetare och genom att ständigt utveckla vår kunskap om miljöeffekter kan vi ha en helhetssyn på miljöfrågorna. Miljöåtgärder ska vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Vår målsättning är att;

 • fortlöpande utveckla och förbättra arbetet med att minska vår miljöpåverkan samt förebygga förorening.
 • driva den dagliga verksamheten på ett sådant sätt att vi bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället.
 • följa gällande miljölagstiftning och andra krav som företaget omfattas av. Dessa lagar ska ses som minimikrav för verksamheten.
 • ägna kretsloppshantering av förpackningsmaterial extra uppmärksamhet.
 • vidmakthålla en öppen dialog med myndigheter, leverantörer och kunder avseende vårt miljöarbete.
 • informera våra kunder och samarbetspartner om förändringar i vår miljöpolicy.
 • säkerställa att våra anställda fortlöpande orienteras om nya lagar, regler, bestämmelser och rekommendationer inom miljöområdet.
 • regelbundet utvärdera vårt miljöarbete och vår miljöpolicy.